BOGNA LEWTAK-BACZYŃSKA
WELLTRADE JANUSZ BACZYŃSKI

Sprzedaż wysyłkowa albumów CD z utworami z repertuaru Edith Piaf, z wielką poezją polską, z rep. patriotycznym i in.
Sprzedaż autorskich publikacji, poezji, książek i prac artystycznych - obrazów, szkiców i grafik.

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJWalny Zjazd Związku Polskich Artystów Plastyków ZPAP w dniach 27-28.10.2018 w Krakowie i 18.11.2018 w Warszawie - 23 postulaty Bogny Lewtak-Baczyńskiej delegatki na Walny Zjazd ZPAP

Koleżanki i Koledzy – Artyści Sztuk Pięknych !

Tak jak zapowiedziałam podczas kontynuacji Walnego Zjazdu ZPAP w Warszawie w dniu 18.11 2018 r. podaję przez siebie zgłoszone wnioski na Walny Zjazd ZPAP do publicznej wiadomości Koleżanek i Kolegów i zainteresowanych rozwojem sztuki w Polsce artystów. W dniach 27 i 28.11.2018 r. miał miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Walny Zjazd ZPAP poświęcony wyborom nowych władz ZPAP, na którym przewidziana była obecność 200 delegatów. Bogna Lewtak-Baczyńska była jedną z delegatek na Walny Zjazd z Okręgu Warszawskiego.

Zjazd zaczął się bardzo miło - rejestracją delegatów przez niezwykle uprzejme i kulturalne koleżanki z Krakowa, następnie pięknym przywitaniem obecnych przez Pana Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz obecnością Pani Podsekretarz Stanu z MKiDN, wręczaniem nagród zasłużonym artystom, świetnym towarzyszącym Zjazdowi catheringiem. Walny Zjazd miał miejsce w pięknej konferencyjnej sali ASP w Krakowie. Bogna Lewtak-Baczyńska wraz z kilkoma innymi osobami została wybrana do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zjazdu.


Niestety Zjazd miał przebieg tak burzliwy, że został zerwany pod koniec 2-giego dnia obrad tj.28.11.2018 r. Jego kontynuacja miała miejsce w dniu 18.11.2018 r. w Warszawie w siedzibie Okręgu Warszawskiego ZPAP na ul. Mazowieckiej 11. Wszystko co się wydarzyło na Walnym Zjeździe ZPAP najprawdopodobniej nadawałoby się na napisanie scenariusza filmowego czy sztuki teatralnej. Dla co najmniej połowy delegatów Zjazd był przeżyciem arcy - przykrym, szokowym, zakończonym wielkim rozczarowaniem...


Poniżej załączamy 23 (dwadzieścia trzy) wnioski Bogny Lewtak-Baczyńskiej – ze względu na wymogi Przewodniczącej Prezydium Zjazdu, poparte przez towarzyszącego Zjazdowi prawnika - w formie streszczonej, choć opinie prawnicze spoza Zjazdu wnosiły, że wniosków nie powinno się streszczać, bo może dojść wówczas do manipulacji.

23 (dwadzieścia trzy) wnioski do Walnego Zjazdu i przyszłych władz ZPAP w wymaganej formie streszczonej :


 1. Wniosek nr 1 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie ZPAPu o stałą, regularną, znaczącą dotację ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla ZPAP j jego członków artystów, umożliwiającą rozwój polskiej sztuki, gdyż sztuka od stuleci i tysiącleci aby się rozwijać zawsze musiała mieć mecenat państwa, władców, magnatów, kościoła etc. (wniosek z uzasadnieniem);

 2. Wniosek nr 2 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o spowodowanie przez ZPAP zmiany i ustanowienia przez Polski Sejm prawodawstwa umożliwiającego lansowanie ogółu polskich twórców, a nie tylko wybranych, małych, celebryckich środowisk, których dorobek jest często nie wystarczającym do powyższego uzasadnieniem (wniosek z uzasadnieniem);

 3. Wniosek nr 3 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o skuteczne mediacje ZPAP z MKiDN, z posłami o dopuszczenie ogółu polskich artystów do życia publicznego, do kontaktu ze społeczeństwem, do wystaw w wielkich galeriach i muzeach narodowych poprzez m.in.zmiany statutów galerii i muzeów narodowych, szczególnie tych, które podlegają MKiDN (wniosek z uzasadnieniem);

 4. Wniosek nr 4 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie ZPAP do Ministra Kultury o przeznaczenie środków na utworzenie tzw. „Polskiego Louvru” poprzez pozyskanie drogą zakupu dużego, rozwojowego terenu np. w okolicach Warszawy pod budowę szeregu stylowych pawilonów z przeznaczeniem na stałą prezentację sztuki polskiej z poprzednich wieków i współczesnej – aby opróżnić magazyny muzealne z nigdy nie wystawianych w sposób stały wybitnych prac polskich artystów.

  Inne pawilony należałoby przeznaczyć na wystawienie odtworzonych przez artystów polskich prac zaginionych, skradzionych, zniszczonych, a udokumentowanych, autorstwa twórców z różnych stron Polski, a przede wszystkim z terenów Polskiej Atlantydy czyli dawnych Polskich Kresów, przeznaczenie różnych pawilonów na wystawianie odzyskanych oryginałów i prac odtworzonych, wreszcie przeznaczenie kolejnych pawilonów na sztukę polską współczesną, na eksponowanie wystaw stałych opartych na kolekcjach sztuki polskiej na bieżąco i stale tworzonych i powiększanych przez MKiDN, a dotyczących ogółu polskich artystów, na wystawy czasowe sztuki polskiej współczesnej i dawnej oraz w dalszej przyszłości na gromadzenie również prac twórców zagranicznych, ale z preferencją dla sztuki polskiej (wniosek z uzasadnieniem);


 5. Wniosek nr 5 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie ZPAP do Ministra Kultury o uruchomienie mechanizmów tworzących w Polsce rynek sztuki, m.in. poprzez skupowanie przez Ministerstwo i muzea polskich dzieł współczesnych i inne działania prawno-ekonomiczne;

 6. Wniosek nr 6 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie ZPAP do Ministra Kultury o tworzenie narodowej kolekcji sztuki polskiej poprzez regularny szeroki zakup dzieł polskich twórców od szerokiej rzeszy polskich twórców;

 7. Wniosek nr 7 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie ZPAP do Ministra Kultury o spowodowanie prawdziwej, dokumentującej na szeroką skalę wydarzenia w sztuce polskiej obsługi medialnej, o rzetelne, stałe badanie rynku sztuki polskiej w Polsce i za granicą i dokumentowanie przez Polskę i jej placówki zagraniczne osiągnięć szerokiego ogółu polskich twórców w Polsce i za granicą zamiast zajmowania się od lat i stałego promowania małego grona wybranych celebrytów, gdyż stwarza się w Polsce fałszywy obraz sztuki polskiej i jej osiągnięć;

 8. Wniosek nr 8 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie przez ZPAP do MKiDN o spowodowanie udostępnienia galerii narodowych i muzeów narodowych przynajmniej kilka razy w roku wszystkim okręgom ZPAP, zależnie i niezależnie od ich siedziby, w tym udostępnienie Galerii Narodowej Zachęta i udostępnianie ich co najmniej kilka razy w roku polskim twórcom celem np. umożliwienia przeglądu wszystkich sekcji ZPAP, bez jury (z wyjątkiem prac obraźliwych dla polskiej racji stanu, historii, obyczajów czy religii) oraz dla organizacji i prezentacji konkursów międzynarodowych malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, konkursów tworzonych z regularnych dotacji Państwa Polskiego (wniosek z uzasadnieniem);

 9. Wniosek nr 9 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o zadbanie przez ZPAP poprzez wystąpienia do stosownych organów o emerytury i pracownie dla artystów, ustanowienie korzystnego prawodawstwa w tym zakresie, spowodowanie regularnej zapomogi dla twórców, którzy otrzymują głodową stawkę emerytalną np. 900 zł emerytury po wielu latach ciężkiej artystycznej pracy, o stworzenie socjalnych zabezpieczeń dla artystów (wniosek z uzasadnieniem);

 10. Wniosek nr 10 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o niesprzedawanie Ośrodków Pracy Twórczej, o wystąpienie do Ministra Kultury o regularne dotacje na utrzymanie i restaurację ośrodków, o instalację ogrzewania i innych potrzebnych mediów do korzystania całorocznego z Ośrodków Pracy Twórczej za niewielkie pieniądze przez członków ZPAP z ich rodzinami, etc.

 11. Wniosek nr 11 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie do stosownych organów państwa i MKiDN o zmianę ustaw w naszym prawodawstwie, które traktują pracownie dla artystów jako powierzchnię mieszkalną lub użytkową wysokopłatną, tak jak uczyniono to wobec artystów w Warszawie, uniemożliwiając egzystencję i pracę twórczą wielu artystom;

 12. Wniosek nr 12 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wystąpienie ZPAP do odpowiednich organów państwa o zlikwidowanie niekorzystnych ustaw, które powodują, że magister sztuki po wyższej uczelni plastycznej nie ma prawa nauczać nawet w szkole podstawowej, nie mówiąc już o średniej czy wyższej, z powodu, że nie miał na studiach wymaganych przez ustawę przedmiotów, a może np. podobno na jego miejscu nauczać przyuczona osoba po rocznych kursach. Są to poniekąd lapsusy prawne, które nie powinny mieć miejsca w cywilizowanym kraju;

 13. Wniosek nr 13 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o wprowadzenie zmian statutowych w statucie ZPAP, a nawet wymogu w statucie aby sprawy finansowe w ZPAP prowadziła najęta przez ZPAP osoba o profilu zawodowym nadającym się do tego celu z odpowiednimi referencjami i osiągnięciami, tak jak w teatrach polskich działają dyrektorzy administracyjni i artystyczni. Prezesi ZPAP i okręgów powinni wytyczać nowe idee, kierunki działań, stawiać zadania twórcze przed środowiskiem artystów, a przede wszystkim walczyć o rozwój sztuki w kraju i poziom artystyczny sztuk pięknych i naszych twórców, zapewniając im godne warunki rozwoju i pracy (wniosek z uzasadnieniem);

 14. Wniosek nr 14 Bogny Lewtak-Baczyńskiej aby zobowiązać okręgi, ich zarządy i Zarząd Główny oraz wymagać od zarządów okręgów ZPAP i Zarządu Głównego ZPAP obowiązku udzielania pisemnych odpowiedzi na składane wnioski, petycje, postulaty, prośby członków ZPAP, żeby w/w wnioski i postulaty były obowiązkowo przekazywane do instancji wyższych, aby członkowie ZPAP nie byli lekceważeni w swoich inicjatywach przez zarządy i Zarząd Główny ZPAP. Na dodatek wymagane powinno być aby udzielane odpowiedzi były merytoryczne i nie polegały na spychologicznym traktowaniu członków ZPAP;

 15. Wniosek nr 15 Bogny Lewtak-Baczyńskiej aby chociaż jeden z podsekretarzy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał wykształcenie wyższe plastyczne i był praktykiem w sztuce, a przez to lepiej rozumiał potrzeby środowiska artystów sztuk pięknych i rozwoju sztuki w Polsce oraz aby powrócić do nazewnictwa : sztuki piękne w stosunku do głównych i klasycznych dziedzin sztuki i nie podciągać ich pod nazewnictwo : sztuki wizualne, które poniekąd je degraduje samą już nazwą;

  Następne wnioski mają w ich wewnętrznej treści zacytowane trochę inne numery ze względu na to, że wnioski Bogny Lewtak-Baczyńskiej były rozdzielone dwoma wnioskami innych osób, poniżej dalszy ciąg wniosków Bogny LewtakBaczyńskiej : 16. Wniosek nr 18 Bogny Lewtak-Baczyńskiej - w trakcie XXV Walnego Zjazdu okazało się, że niektóre punkty dopiero co zarejestrowanego Statutu ZPAP nie są dobre, jak np. punkt dotyczący wyboru Głównego Prezesa ZPAP w przypadku gdy zgłoszonych jest tylko dwóch kandydatów. Niemożność wyboru kandydata z powodu wymogu, który wykluczał wybór Głównego Prezesa zwykłą większością głosów spowodowała sytuację patową czyli niemożność wybrania Głównego Prezesa i de facto mogła spowodować, że nawet 100 razy powtarzane wybory nie wyłoniłyby kandydata. Spowodowało to m.in. przerwanie Walnego Zjazdu. Wnioskuję w związku z tym o zmianę w/w punktu statutu odnoszącego się do wyboru Głównego Prezesa;

 17. Wniosek nr 19 Bogny Lewtak-Baczyńskiej aby do Statutu ZPAP wprowadzić niezbędne wymogi zachowania się organizatorów walnych zjazdów i Prezydium Walnego Zjazdu.

  Obecny Walny Zjazd wydawał się początkowo świetnie zorganizowany. Byliśmy świadkami pięknego otwarcia Zjazdu przez rektora ASP w Krakowie, wręczania nagród zasłużonym członkom, wizyty i przemówienia pani podsekretarz stanu z MKiDN. Ponadto były niezwykle uprzejme panie przyjmujące delegatów, był zorganizowany świetny cathering i udostępniono nam piękną salę konferencyjną.

  Niestety Zjazd zdominowało – w moim odczuciu - restrykcyjne zachowanie m.in. Przewodniczącej Prezydium, czuliśmy się jak na zebraniach komsomołu w dawnych formacjach państwowych. W moim odczuciu - byliśmy świadkami pretekstowego utrudniania zabierania przez delegatów głosu, zachowania sprawiającego wrażenie, że bierzemy udział w jakiejś z góry ukartowanej imprezie, byliśmy świadkami wypowiadania nie ustających komentarzy i utyskiwań, a potem niedotrzymania, po ustaleniu, że Zjazd będzie kontynuowany w innym terminie, obietnicy kontynuowania nadal w tym samym dniu wyboru Głównego Prezesa, Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Ustalenia nie zostały dotrzymane i przerwano brutalnie Zjazd w momencie gdy listy kandydatów na Prezesa Glównego ZPAP były już zamknięte i jedna z kandydatek na Głównego Prezesa właśnie zaczynała swoje expose;


 18. Wniosek nr 20 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o niedopuszczanie do streszczania czy przekształcania wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków;

 19. Wniosek nr 21 Bogny Lewtak-Baczyńskiej aby z faktu chęci obserwowania przez niektórych delegatów na Walny Zjazd liczenia przez Komisję Skrutacyjną zebranych głosów w wyborach na Głównego Prezesa nie robić przesadnej afery prawie „międzypaństwowej” i nie podawać niedoszłych obserwatorów liczenia głosów, jak słyszeliśmy, do Sądu, bo nie wypada tego robić „między nami kolegami” z tak błahego powodu - nie jesteśmy na wojnie tylko mamy dojść do porozumienia;

 20. Wniosek nr 22 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o odkupienie i odrestaurowanie przez MKiDN dla ZPAP lub znaczącą pomoc finansową MKiDN w odkupieniu i odrestaurowaniu sprzedanego błędnie przez ZPAP zabytkowego obiektu w Ustce będącego od lat miejscem odpoczynku szerokiego grona wybitnych artystów w Polsce;

 21. Wniosek nr 23 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o powierzeniu przez ZPAP – Ministerstwu KiDN zadania regularnego, rzetelnego, wszechstronnego badania i dokumentowania dokonań szerokiego grona (wszystkich, nieomal wszystkich) artystów polskich w Polsce i za granicą, gdyż powstało i powstaje wiele wadliwych opracowań pseudonaukowych na temat działań polskich artystów, pomijających wielu artystów, wiele dokonań i wiele istotnych zjawisk artystycznych. W/w opracowania promują tylko jedną, na nieznanej zasadzie, wybraną zawężoną grupę twórców i czynią to z podatków ogółu społeczeństwa polskiego. Tę zafałszowaną wiedzę o dokonaniach polskiej sztuki wprowadza się następnie do encyklopedii i podręczników historii sztuki. Rzetelne badania nad dokonaniami polskich twórców powinny być następnie upowszechnione wśród artystów, w mediach i w naszym społeczeństwie;

 22. Wniosek nr 24 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o działania ZPAP na rzecz wprowadzenia do szkół podstawowych i średnich przedmiotu historii sztuki i plastyki prowadzonych przez mgr sztuki po wyższych uczelniach;

 23. Wniosek nr 25 Bogny Lewtak-Baczyńskiej o podjęcie przez ZPAP ustaleń :

  1. jakie zadania powierzamy obecnemu lub jakiemukolwiek innemu kwartalnikowi wydawanemu przez ZPAP;

  2. do jakich odbiorców ma ów kwartalnik trafiać i w czym ma pomagać całemu naszemu środowisku i społeczeństwu polskiemu – jeśli miałby przynieść on rozwój naszego środowiska i poszerzenie wiedzy o nim to powinien trafiać w/w kwartalnik do szkół, liceów, studentów, do szkół i uczelni artystycznych, do PANu, do ośrodków naukowych i do np.MPiKu;

  3. na jakiej zasadzie i z jakiego grona osób, w jakiej ilości osób ma być utworzony zespół redakcyjny obecnie istniejącego czy jakiegokolwiek innego kwartalnika wydawanego przez ZPAP, kto decyduje o ilości członków, jakich członków i składzie tego zespołu;

  4. na jakiej zasadzie wybrano i będziemy wybierać redaktora naczelnego kwartalnika ZPAP;

  5. na jakiej zasadzie dobiera się autorów artykułów do w/w kwartalnika;

  6. dlaczego z propozycją pracy w redakcji w kwartalniku ZPAP lub z propozycją zamieszczania w nim artykułów nie spotkał się ogół członków ZPAP, z których wielu jest piszących, niektórzy posiadają wręcz legitymacje dziennikarskie i duże zasługi w różnych dziedzinach sztuki;

  7. kwartalnik ZPAP nie powinien być celebryckim pismem informującym tak jak większość naszych mediów o bardzo nagłośnionych zjawiskach i twórcach, ale powinien obsługiwać zjawiska artystyczne dotyczące szerokiego ogółu artystów ZPAP.

Na tym jest koniec wniosków, które otrzymała Bogna Lewtak-Baczyńska w Komisji Uchwał i Wniosków podczas Walnego Zjazdu ZPAP w Krakowie 27-28.10.2018 r.

przygotowała
Bogna Lewtak-Baczyńska
z Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zjazdu ZPAP
w Krakowie w dniach 27-28.10.2018 i w dniu 18.11.2018 w Warszawie

Poniżej pierwotna forma 15 zgłoszonych przez Bognę LewtakBaczyńską wniosków-postulatów przed zadaniem ich streszczenia, zarządzonym przez Prezydium Walnego Zjazdu :

Warszawa 27-28.10.2018 r


Bogna Lewtak-Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor
Delegat z Okręgu Warszawskiego na Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZPAP


ZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZPAP
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE
KRAKÓW<
UL.J.MATEJKI 13

ZARZĄD GŁÓWNY - ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
WARSZAWA 00-496
UL.NOWY ŚWIAT 6/8
SZANOW NY PAN/PANI PREZES

15 POSTULATÓW NA WALNY ZJAZD ZPAP

Rozwój naszej kultury gwarantuje rozwój naszego kraju, jego istnienie, podkreślenie jego korzeni, historii, miałby wpływ na rozwój turystyki i rozwój gospodarczy naszego państwa. Nigdy sztuki piękne nie rozwijały się bez mecenatu państwowego albo mecenatu władców czy magnatów, mecenatu np.przedstawicieli Kościoła, etc.


 1. Postuluję aby - sztuki piękne, kultura otrzymywały od Państwa Polskiego regularne i znaczące dotacje. Państwo Polskie powinno regularnie i znacząco dofinansowywać Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP.

  Nasze stowarzyszenia twórcze – w tym nasze Stowarzyszenie ZPAP, nasze okręgi - stają się głównie firmami bussinesowymi i nie mają prawie nic wspólnego z rozwojem sztuki jak tylko głównie zajmują się administrowaniem budynkami i finansami.

  Obciążanie ZPAPu dodatkowo rozliczaniem prawa autorskiego zamiast ZAIKSu, do czego potrzeba sztabu fachowych pracowników, finansistów, prawników, a nawet śledczych - najprawdopodobniej dobije istnienie naszych okręgów ZPAP (z których kilka podobno już padło) finansowo i pod każdym względem, tym bardziej, że sztuką z wyższej półki bez stworzenia dla niej przez państwo rynku sztuki – na ogół się nie zarabia.

 2. --------------------------------------------


 3. Postuluję - stworzenie klarownego systemu w polskim prawodawstwie pozwalającego lansować ogół twórców polskich, nie pozwalającego na lansowanie w sztuce jedynie tzw.”znajomych królika”, gdyż od kilkudziesięciu lat wylansowanie twórcy nie zawsze zależy od jego autentycznych talentów, ale od zbiegów okoliczności i polityki, jak to już bywało w historii wielokrotnie.

  Wiele razy nasi współcześni decydenci lansują hochsztaplerów w sztuce nie dopuszczając do życia publicznego autentycznych, wielkich artystów.

 4. --------------------------------------------


 5. Postuluję – dopuszczenie szerokiego ogółu artystów, w tym wyróżniających się, do życia publicznego, do kontaktu ze społeczeństwem, do wielkich galerii narodowych oraz dotowanie i nagłaśnianie ich działalności twórczej.

  głaśnianie ich działalności twórczej. Nie ma rozwoju sztuki i humanizowania naszego świata bez dofinansowania przez mecenat państwowy sztuk pięknych. Twórczością z wyższej półki na ogół się nie zarabia, a to ona ciągnie całą kulturę danego kraju w górę.


  Tak samo jak państwo powinno wspierać naukę polską, sport aby się w/w dziedziny rozwijały i miały sukcesy, tak samo Państwo Polskie musi wspierać w sposób znaczący polskie sztuki piękne, polską dramaturgię etc., dopuszczać ją do obiegu publicznego w szerokim najmożliwiej zakresie

  Wspieranie kultury to nie tylko zakup znanych kolekcji obrazów, zbiorów, co jest oczywiście chwalebne, to nie tylko okresowe wystawy starych mistrzów

  Wspieraniem kultury na pewno nie powinno być to co stale jest w Polsce praktykowane od szeregu lat czyli „odwieczne” wspieranie przez urzędników, media – prasę i TV - w dziwny sposób wybranego wąskiego kręgu artystów czyli tzw. „znajomych królika”, którzy to są ustawieni od dziadków, pradziadków, rodziców, poprzez dzieci i wnuki od wczesnych lat PRL-u, wręcz od czasów stalinowskich.

  Chodzi nam o wspieranie twórców w całości i sztuk pięknych w całości, spowodowanie dotarcia sztuk pięknych szerokim frontem do mas społecznych, stworzenie twórcom możliwości zestawienia i porównania się z innymi twórcami, spowodowanie obowiązkowej obsługi medialnej szerokim frontem wydarzeń kulturalnych w Polsce, a nie tylko nagłaśnianie przez każdy odłam prasy i telewizji „znajomych królika” i wspieranie ich finansowe przez kolejne urzędy od wielu lat. Temu wyławianiu i dofinansowywaniu jedynie „znajomych królika” służą niestety liczne rzekome konkursy organizowane przez samorządy i ministerstwa, przez różne inne organizacje, które mają wyławiać ponoć, ale tylko ponoć, ciekawe propozycje i ciekawych twórców, a służą tylko rozwojowi wspólnych bussinesów i interesów.

 6. --------------------------------------------


 7. Postuluję – o wybudowanie „Louvru” polskiego, np.na obrzeżach Warszawy. Należy przeznaczyć na ten cel duży, rozwojowy teren niedaleko Warszawy, stworzyć na nim wiele pawilonów o ciekawej i stosownej do w/w celu architekturze. Pawilony i teren muszą mieć możliwość dalszego rozwoju. W pawilonach należałoby wyeksponować zawartość polskich magazynów muzealnych – m.in.należy :

  1. wydobyć na światło dzienne zawartość magazynów naszych muzeów – przepiękne prace polskich artystów w niczym niegorsze niż prace znanych twórców europejskich, przeznaczyć w w/w nowym wielopawilonowym obiekcie również pawilony na odtworzenie przepadłej sztuki polskich artystów kresowych,


  2. przemyśleć jakie działy powinien obejmować ten nasz „Louvre”,


  3. przemyśleć ile i jakie pawilony należy przeznaczyć rozwojowo na współczesną sztukę polską.

 8. --------------------------------------------


 9. Postuluję - stworzenie przez Państwo Polskie rynku sztuki polskiej, bo go w ogóle nie ma, nie istnieje.


 10. Postuluję - stworzenie i tworzenie na bieżąco przez Państwo Polskie kolekcji sztuki polskiej obejmującej nie tylko „znajomych królika” ale szerokie masy polskich twórców, postuluję regularny zakup przez Państwo Polskie prac do kolekcji i do zbiorów muzealnych od szerokiej rzeszy twórców, co posłuży w przyszłości polskiej kulturze i zbiorom muzealnym i wspomoże finansowo naszych twórców, bardzo często nie mających za co i dla kogo tworzyć, a nawet niejednokrotnie nie majacych z czego żyć.

 11. --------------------------------------------


 12. Postuluję - zadbanie przez Państwo Polskie o stworzenie prawdziwej i szerokiej obsługi medialnej wydarzeń w szeroko pojętej sztuce polskiej, a nie tylko nagłaśnianie „znajomych królika” co w konsekwencji powoduje niedopuszczanie do obiegu i do nagłośniania innych zdolnych twórców.

 13. --------------------------------------------


 14. Postuluję - udostępnienie galerii narodowych i muzeów narodowych przynajmniej kilka razy w roku wszystkim okręgom ZPAP, zależnie i niezależnie od ich siedziby, w tym Galerii Narodowej Zachęta, tylko z nazwy „Narodowej” i udostępnianie ich co najmniej kilka razy w roku polskim twórcom celem np. umożliwienia przeglądu wszystkich sekcji ZPAP, bez jury (z wyjątkiem prac obraźliwych dla polskiej racji stanu, historii, obyczajów czy religii) oraz dla organizacji i prezentacji konkursów międzynarodowych malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, konkursów tworzonych z regularnych dotacji Państwa Polskiego. Niech wreszcie w/w galerie i muzea slużą rozwojowi sztuki polskiej, która musi się porównywać, bić się między sobą o poziom i walory plastyczne, o tendencje, o style, porównywać się, walczyć o głos skierowany do publiczności, do społeczeństwa, etc.

  Powyższe galerie tylko z nazwy są narodowe i w małym stopniu służą rozwojowi polskiej sztuki, polskim twórcom i podniesieniu wiedzy i wrażliwości społeczeństwa na sztukę.

  Artyści polscy muszą mieć kontakt ze społeczeństwem, muszą mieć swoją „bitwę na głosy” - wystawową i poprzez media dla nich służebne, a nie zachowujące się wobec społeczeństwa i artystów tak jak do chwili obecnej od wielu lat czyli jako niedostępne i pyszne, okopane i uprzywilejowane bastiony stające się kolejnymi organami władzy w państwie. Media powinny być w służbie społeczeństwu i krajowi, dostępne dla szerokiego ogółu polskich artystów różnych dziedzin, szczególnie tych, którzy swoją sztuką rozwijają kulturę i dziedzictwo polskie, dzieła szerokiej rzeszy artystów powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa i innych artystów

  Przez ostatnie kilkadziesiąt lat artyści polscy nie byli dopuszczani do kontaktu z publicznością ani do obiegu publicznego. Od wielu lat malujemy i wystawiamy sami dla siebie, dla swojego środowiska, dla znajomych, nie dla ogółu. Tak się nie rozwinie sztuk pięknych w Polsce, ani w żadnym kraju. I tak się dzieje nawet wtedy jeśli mamy wiele nagród zagranicznych za osiągnięcia artystyczne, w tym i nagrody polskie - nikt o tym nie wie, a nasze wyjątkowe wystawy mimo wielokrotnego zawiadamiania mediów czy ministerstw przechodzą bez echa, jakby celowo niezauważane !

  Pozostawia się nam bitwę tylko o egzystencję, o przeżycie, a nie o poziom polskiej sztuki i jej rozwój oraz humanizację naszego społeczeństwa.

 15. --------------------------------------------


 16. Postuluję – zadbanie o emerytury i pracownie dla artystów, ustanowienie korzystnego prawodawstwa w tym zakresie, spowodowanie regularnej zapomogi dla twórców, którzy otrzymują głodową stawkę emerytalną np. 900 zł emerytury po wielu latach ciężkiej artystycznej pracy, stworzenie socjalnych zabezpieczeń dla artystów, gdyż ich zawód i praca nie jest wymierna w normalnych kanonach, jest ryzykiem życiowym i wymaga wsparcia państwa.

 17. --------------------------------------------


 18. Postuluję - aby nie sprzedawać naszych ośrodków pracy twórczej i w żadnym wypadku nie sprzedawać ośrodka w Ustce, w Świnoujściu etc. Postuluję aby wystąpić do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o solidne dodatkowe dotacje w celu gruntownego wyremontowania naszych ośrodków i dostosowania ich, w tym Domu Pracy Twórczej w Ustce, dla możliwości odpoczynku w nich artystów ZPAP przez wszystkie sezony roku. Pozytywne jest założenie nowoczesnej instalacji alarmowej, o czym czytamy w przesłanych nam materiałach zjazdowych, ale konieczne jest również założenie systemu ogrzewania w/w ośrodków dla korzystania z nich całorocznego, w tym do założenia systemu ogrzewania w ośrodku w Ustce i innych, jeśli takowych instalacji w nich nie ma. Należy w w/w ośrodkach zweryfikować, zmodernizować, naprawić wszystkie instalacje np.elekktryczną, hydrauliczną - aby nie stwarzały zagrożenia i odpowiadały wymaganym normom oraz prowadzić politykę udostępniania za niewielki koszt w/w ośrodków w trakcie całego roku artystom ZPAP :


  1. członkom ZPAP dla ich odpoczynku w nich z rodzinami,


  2. dla pobytu w nich artystów w związku z organizowanymi tamże plenerami artystycznymi, etc.,


  3. postuluję w związku z powyższym - odzyskiwanie, a nie pozbywanie się własności ZPAP i dzierżawionych lokali, które dawniej były np. kawiarniami dla plastyków czy sklepami ze specjalną ofertą plastyczną podległymi ZPAP. Aby to było możliwe jest nam niezbędny mecenat Państwa Polskiego, należny sztuce polskiej.


 19. Postuluję – o wystąpienie ZPAP o zmianę ustaw w naszym prawodawstwie, które traktują pracownie dla artystów jako powierzchnię mieszkalną lub użytkową wysokopłatną, tak jak uczyniono to wobec artystów w Warszawie, uniemożliwiając egzystencję i pracę twórczą wielu artystom.


 20. Postuluję – o wystąpienie ZPAP o zlikwidowanie niekorzystnych ustaw, które powodują, że magister sztuki po wyższej uczelni plastycznej nie ma prawa nauczać nawet w szkole podstawowej, nie mówiąc już o średniej czy wyższej, z powodu, że nie miał na studiach wymaganych przez ustawę przedmiotów, a może np. podobno na jego miejscu nauczać przyuczona osoba po rocznych kursach, są to poniekąd lapsusy prawne, które nie powinny mieć miejsca w cywilizowanym kraju.


 21. Postuluję – o wprowadzenie zmian statutowych w statucie ZPAP, a nawet wymogu w statucie aby sprawy finansowe w ZPAP prowadziła najęta przez ZPAP osoba o profilu zawodowym nadającym się do tego celu z odpowiednimi referencjami i osiągnięciami, tak jak w teatrach polskich działają dyrektorzy administracyjni i artystyczni. Prezesi ZPAP i okręgów powinni wytyczać idee, kierunki działań, stawiać zadania, a przede wszystkim walczyć o rozwój sztuki w kraju i poziom artystyczny sztuk pięknych i naszych twórców, zapewniając im godne warunki rozwoju i pracy. Nie mogą być artyści biznesmenami prowadzącymi operacje finansowe związane z zarabianiem na siebie ZPAP i jego ośrodków, choć są wyjątki, bo jako ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków nie powinniśmy być spółką handlową/bussinesową, a rzeszą artystów, którzy zajmują się przede wszystkim sztuką i potrzebują regularnej solidnej dotacji państwa na rozwój sztuki polskiej, na dyrektorów administracyjnych ZPAP, na audyty, na dofinansowanie plenerów, wystaw i obiektów i którym Państwo Polskie powinno otworzyć podwoje galerii i muzeów narodowych. Nigdy artyści w historii nie byli samowystarczalni.


 22. Postuluję – aby zobowiązać i wymagać od zarządów okręgów ZPAP i Zarządu Głównego ZPAP obowiązku udzielania pisemnych odpowiedzi na składane wnioski, petycje, postulaty, prośby członków ZPAP, żeby w/w wnioski i postulaty były obowiązkowo przekazywane do instancji wyższych, aby członkowie ZPAP nie byli lekceważeni w swoich inicjatywach przez zarządy i Zarząd Główny ZPAP. Na dodatek wymagane powinno być aby udzielane odpowiedzi były merytoryczne i nie polegały na spychologicznym traktowaniu członków ZPAP.


 23. Postuluję – na koniec – aby powrócić do nazewnictwa : sztuki piękne w stosunku do głównych i klasycznych dziedzin sztuki i nie podciągać ich pod nazewnictwo : sztuki wizualne, które poniekąd je degraduje samą już nazwą i postuluję aby wnioskować do MKiDN, żeby chociaż jeden z podsekretarzy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał wykształcenie wyższe plastyczne, a przez to lepiej rozumiał potrzeby środowiska artystów sztuk pięknych i rozwoju sztuki w Polsce.

Podsumowując :

Od szeregu lat nasze podatki wspierają różne dziedziny życia naszego państwa oraz służą, wbrew naszej woli, do wspierania działalności publicznej i artystycznej wybranych przez kolejne nomenklatury artystów. Nasze środki nie służą ogółowi wybitnych artystów, ani ogółowi artystów, ani rozwojowi polskiej sztuki, ani nam samym. Nie otrzymujemy żadnego wsparcia dla rozwoju sztuk pięknych w Polsce od kolejnych przedstawicieli Państwa Polskiego, trwa to od kilkudziesięciu lat.

Urzędnicy państwowi i samorządowi, radni, a nawet władze ZPAP, itd.i itp. od lat, od zawsze nas lekceważą, rzucają słowa na wiatr, nie odpowiadają na korespondencję. Jesteśmy pętającymi się u ich stóp petentami.

Czas to zmienić. Walczmy o rozwój sztuk pięknych, o rozwój polskiej sztuki, o jej wysoki poziom, smak, gust, jej przesłanie, o wzbogacanie naszego życia wewnętrznego, o jej misję, o jej upowszechnienie, o dostęp artystów sztuk pięknych do społeczeństwa i o możliwość kontaktu z nim w celu jego dokształcania w sztukach pięknych i humanizowania ! Walczmy o rozwój sztuki polskiej ! Ku chwale Ojczyzny !

Bogna Lewtak-Baczyńska

(Delegat na Walny Zjazd ZPAP w ASP w Krakowie w dniach 27-28.10.2018 r. Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca)

Warszawa 20-24.10.2018